Skip to content

Serviceflats worden assistentieflats : doelstellingen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Serviceflats worden assistentiewoningen: nieuwe Vlaamse regelgeving op groepen van assistentiewoningen in werking getreden op 1 januari 2013. Wat zijn de doelstellingen van het nieuwe regime ?

De groepen van assistentiewoningen komen in de plaats van de huidige serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. De groep van assistentiewoningen verschilt van een woonzorgcentrum doordat het bestaat uit zelfstandige woningen, waarbij zorg slechts op verzoek wordt aangeboden.

De serviceflats/groepen van assistentiewoningen hoeven voortaan niet meer erkend te zijn. De erkende groepen van assistentiewoningen verschillen van niet-erkende groepen van assistentiewoningen en serviceflats doordat hun taken worden uitgebreid met zorg op verzoek, crisiszorg en een verhoogde aandacht voor sociale cohesie, die deel uitmaken van hun erkenningsvoorwaarden. Daardoor worden de serviceflatcomplexen en allerhande woonvormen die daarop zijn geënt in grote mate gedereguleerd. De verplichte erkenning van serviceflats bleek in de praktijk een weinig efficiënte maatregel om de markt te reguleren, waardoor de erkenning in zekere mate werd gedevalueerd. De decreetgever volgt nu een andere benadering, waarin groepen van assistentiewoningen niet langer verplicht erkend moeten worden, maar de
erkenning wordt voorbehouden aan voorzieningen die bereid zijn zich te onderwerpen aan de erkenningsvoorwaarden en het toezicht van de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse decreetgever wil met de uitwerking van een regime voor erkende groepen van assistentiewoningen het zorgaspect benadrukken, en daarmee een verschil maken met de talrijke initiatieven die op de markt aanwezig zijn en die het concept van de vroegere serviceflats benaderen. De decreetgever beoogt van de erkenning (opnieuw) een kwaliteitsgarantie voor de gebruiker te maken, zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het Woonzorgdecreet : “De gebruiker krijgt van de Vlaamse Gemeenschap de boodschap dat een erkende groep van assistentiewoningen voldoet aan een aantal normen inzake personeelsomkadering, infrastructuur, werking, kwaliteit, en aldus een bepaalde kwaliteit levert”. De uiteindelijke doelstelling van de decreetgever was om met de groepen van assistentiewoningen en de bijhorende
zorggarantie toe te laten dat ouderen een verblijf in een woonzorgcentrum zo lang mogelijk kunnen uitstellen, en de
woonzorgcentra zich kunnen toeleggen op meer complexere ouderenzorg.

 

Bron : Eubelius