fbpx Skip to content

Kleine vastgoedjes zijn een pensioen product.

Veel Bel​gen be​schou​wen een dak boven hun hoofd ook als een vorm van ver​plicht spa​ren tij​dens de te​rug​be​ta​ling van hun lening.
De OESO heeft en​ke​le jaren ge​le​den aan​ge​toond dat de ver​van​gings​ra​tio (dat is de ver​hou​ding tus​sen het pen​si​oen en het in​komen) in België lager ligt dan het ge​mid​del​de van de ont​wik​kel​de lan​den. Het wet​te​lijk pen​si​oen in België is laag en we be​schik​ken voor​als​nog niet over even per​for​man​te al​ter​na​tie​ven zoals de ster​ke Ne​der​land​se of Brit​se pen​si​oen​fond​sen.

De Belg is zich daar​van ter​de​ge be​wust en heeft zijn con​clu​sies ge​trok​ken.
Wan​neer hij met pen​si​oen gaat, wil hij dan ook geen huur meer be​ta​len. Onder meer daar​om koopt hij een eigen wo​ning. Of hij koopt er een om die later met meer​waar​de te kun​nen ver​ko​pen en te ver​hui​zen naar een klei​ne​re en/of meer ge​rief​lij​ke woonst. Hij koopt dus op lange ter​mijn. En dat sta​bi​liseert de markt.
De spreek​woor​de​lij​ke ‘bak​steen in de maag’ van de Belg ‘heeft te maken met de op​vat​ting dat vast​goed een vrij ze​ke​re be​leg​ging is die be​ant​woordt aan de ba​sis​be​hoef​te om een dak boven het hoofd te heb​ben. Kopen biedt ook meer ze​ker​heid dan huren. Niet al​leen tij​dens het ac​tie​ve leven, maar ook na pen​si​o​ne​ring. Na 20 jaar af​be​ta​len, heeft men bo​ven​ dien een mooi ver​mo​gen op​ge​bouwd’.

Vol​gens de de​mo​gra​fi​sche voor​spel​lin​gen zul​len in Brus​sel tus​sen 2010 en 2020 liefst 150.000 extra in​wo​ners op zoek gaan naar een wo​ning. Een ongelooflijke opportuniteit die verstandige vastgoedbeleggers niet links laten liggen om financiële zekerheid op te bouwen voor de toekomst. Samen met vastgoedspelers als Vastia kan u investeren in vastgoed met de hoogste graad van zekerheid. De flats zijn zo ontworpen dat ze perfect inspelen op de behoeftes van het grootstedelijke huurpubliek en daarnaast een maximale meerwaarde genereren. Vastia verzekert eveneens de exit. Goed ontworpen beleggingsvastgoed in Brussel met vaste inkomsten is dus een niet te missen schakel in ieders pensioenplanning.